SUPERVIZE


Co je supervize?

  • Supervize představuje důležitý nástroj k poskytování profesionální služby odborníkům v pomáhajících profesích. Má velký význam v psychohygieně profesionála v pomáhajících profesích a prevenci syndromu vyhoření. 
  • Je to forma podpory, odborného růstu, sdílení s ostatními odborníky v oboru. Považuje se za integrální součást celoživotního vzdělávání.
  • Centrum Komunikace nabízí supervizi pro všechny profesionály, kteří pracují v psychosociálních službách.

Objednání supervize - online

                Název                                                       Datum a čas                                                 Počet volných míst

 ONLINE supervize se Zuzkou                 čtvrtek 26. 1. 2023 v 18:30 - 20:30                               6 

 ONLINE supervize se Zuzkou                 neděle 19. 2. 2023 v 19:00 - 21:00                               7 

 ONLINE supervize se Zuzkou                  čtvrtek 23. 3. 2023 v 18:30 - 20:30                               7 

 ONLINE supervize se Zuzkou                  čtvrtek 25. 5. 2023 v 18:30 - 20:30                               7 


Pro objednání online supervize z nabídky volných termínů prosím kontaktujte Mgr. Zuzanu Vačkářovou na emailu z.vackarova@gmail.com. Odkaz na online supervizi Vám bude zaslán na daný email.

Otázky a odpovědi

Co je cílem supervize? 

Cíle supervize je podpora kvalitní a efektivní služby, ale také jedním z nástrojů prevence syndromu vyhoření. Supervize může být zaměřena na prohloubení prožívání, lepší porozumění dané situace, osvojování a orientaci v daných kompetencích, rozvoj nových perspektiv profesního chování a lepší komunikaci v rámci týmu a celé organizace.

Jak probíhá supervize individuální, skupinová či týmová? 

Centrum Komunikace nabízí (i v online variantě):

  • skupinovou supervizi: je vedena jako tzv. balintovská skupina. Balintovské skupiny jsou zaměřeny na vztah profesionál-klient a vliv tohoto vztahu na profesionální působení poskytovatele na straně jedné a na příznaky, obtíže a nesnáze klienta na straně druhé. Nejsou ani skupinami kazuistickými ani skupinami terapeutickými, jsou erudovaně vedenou diskusí o konkrétním vztahu v tzv. pomáhající profesi. Balintovská skupina je strukturována do několika fází a slouží k reflexi a nahlédnutí na konkrétní případ vztahu profesionál-klient. Na začátku každého setkání jsou pravidla vysvětlena.
  • individuální supervizi: zabývá se zakázkou/tématem, se kterou profesionál přichází. Slouží k reflexi vlastní práce a vztahů, umožňuje nacházet nová řešení problematických situací. Může být rovněž zaměřena na prohloubení prožívání, lepší porozumění dané situaci, uvolnění tvořivého myšlení a rozvoj nových perspektiv profesního chování.
  • týmovou supervizi (bez online varianty): týmovou supervizi zpravidla objednává vedení organizace/management organizace/vedoucí týmu a pravidla a podmínky jsou zakotveny v tzv. supervizní smlouvě.

Jednotlivé formy supervize mají společné vytvoření bezpečného prostoru pro reflexi vlastní práce a vztahů na pracovišti, rozvoj daných kompetencí a dovedností. Vytvářejí možnosti řešení problematických situací.

Pokud máte zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Kdo je supervizor?

Supervizor je průvodce se vzděláním v supervizi, který pomáhá supervidovanému (jednotlivci, skupině či týmu) reflektovat jeho vlastní práci. Poskytuje podporu při hledání nových řešení problematických situací, přispívá k tvořivému myšlení. Je to nezávislý externí profesionál s doložitelnou odborností, který vytváří bezpečný prostor pro sdílení, zajišťuje profesionální přístup a řídí se Etickým kodexem supervizora.

V procesu supervize poskytuje supervizor supervidovanému též zpětnou vazbu k jeho práci.

Jaká je cena? 

Služba je vždy hrazená klientem, případně organizací, se kterou supervizor sepíše supervizí smlouvu. 

Uvedené ceny jsou konečné (neplátce DPH)

Skupinová supervize -        450,-/2h na osobu (2h supervize)

Individuální supervize -   1 200,- (cena je uvedena za 1h supervize)

Týmová supervize -          1 500,- (cena je uvedena za 1h supervize)

Pokud jste v tíživé finanční situaci, kontaktujte nás. V relevantních situacích nabízíme individuální nastavení ceny našich služeb.